RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 posiadają tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska, specjalizacja melioracje i kształtowanie środowiska oraz mają otwarty przewód doktorski,
 posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z przedmiotów: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną, Urządzenia wodno-melioracyjne, Odwodnienia terenów rolniczych, Nawodnienia I,
 mają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzone odpowiednim świadectwem,
 posiadają umiejętność pisania grantów badawczych/pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe potwierdzone odpowiednim świadectwem,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w postaci co najmniej kilku publikacji z listy MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,
 posługują się programami komputerowymi AutoCad, Corel, Statistica, MS Office,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej oraz obsługi aparatury laboratoryjnej do określania właściwości fizyko-wodnych gleb,
 legitymują się trzyletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta oraz stażem pracy w biurze projektowym,
 biegle znają język polski i angielski.
Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.
Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
 oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.07.2015
Dokument oglądany razy: 1108