RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Owoców Warzyw i Grzybów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
Warunki konkursu (oprócz sprecyzowanych w Zarządzeniu Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołatają w Krakowie z dnia 1 lutego 2015 r.):
• Stopień naukowy dr nauk chemicznych
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu produkcji i przetwórstwa surowców roślinnych (warzywa, owoce)
• Dorobek naukowy z zakresu przetwórstwa warzyw lub owoców
• Doświadczenie w analityce składników żywności
• Umiejętność pracy w zespole badawczym poparta udziałem w projektach badawczych
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk o żywności, a także ukończony kurs przygotowujący do pracy dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1,31 następujących dokumentów :
• podanie ( JM Rektora UR w Krakowie)
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
• kwestionariusz osobowy
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry dr hab. inż. Piotra Gębczyńskiego, prof. UR, Tel.:12/662-47-65 (p.gebczynski@ur.krakow.pl).
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
Termin składania podań upływa dnia: 10-07-2015
Rozstrzygnięcie konkursu lipiec 2015

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 807