RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioróżnorodności Leśnej Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU LEŚNEGO

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164), poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadają:

• stopień doktora w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej,
• przygotowanie do prowadzenia zajęć i doświadczenie dydaktyczne,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
• wykaz opublikowanych prac naukowych (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia) ze wskazaniem trzech publikacji z ostatnich pięciu lat najwyżej punktowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
• informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych,
• informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
• informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę do postępowania habilitacyjnego,
• informacja o nagrodach za działalność dydaktyczną, prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki,
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”,
• oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 17 lipca 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 września 2015 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.06.2015
Dokument oglądany razy: 1087