RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Katedrze Budownictwa Wiejskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Grafika inżynierska; Materiałoznawstwo; Budownictwo wiejskie,
 legitymują się dorobkiem naukowym w postaci opublikowanych lub przyjętych do druku co najmniej 6 pu-blikacji z listy A wykazu czasopism naukowych publikowanych przez MNiSW,
 posługują się programami komputerowymi AutoCad, Corel, Word, Excel, Statistica,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w krajowych i mię-dzynarodowych konferencjach naukowych i publikacjach,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 biegle posługują się językiem polskim i angielskim.


Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,
 odpis dyplomu lub zaświadczenie nadania stopnia naukowego doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
- oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie podstawo-wym miejscem pracy,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.)”.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax. 48 (12) 6331170 e-mail: wisig@ur.krakow.pl, www.bip.ur.krakow.pl w terminie do dnia: 29.06.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 01.07.2015 r.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.06.2015
Dokument oglądany razy: 669