RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność gleboznawstwo,
2. przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym,
3. dorobek naukowy w zakresie gleboznawstwa, opublikowanych co najmniej w czasopismach z listy B,
4. udział w projektach badawczych,
5. wiedza i umiejętności z zakresu gleboznawstwa i ekologii gleby,
6. staż lub staże naukowe, krajowe lub zagraniczne, z zakresu gleboznawstwa lub ekologii gleby,
7. znajomość języka angielskiego,
8. umiejętność obsługi komputera: pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Statistica oraz wybrane programy graficzne (np. CorelDRAW),
9. predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i umiejętność pracy w zespole

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.06.2015
Dokument oglądany razy: 552