RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,
- posiadanie kwalifikacji z zakresu zootechniki nabyte w trakcie studiów kierunkowych,
- dorobek naukowy w zakresie zastosowania wyników badań molekularnych w hodowli zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt futerkowych,
- autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia),
- uczestnictwo w europejskich programach badawczych,
- kwalifikacje w zakresie prowadzenia badań molekularnych na zwierzętach futerkowych,
- znajomość praktyczna programów bioinformatycznych stosowanych w analizie genomu,
- znajomość programów statystycznych wykorzystywanych w badaniach biologicznych,
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie genetyki i metod hodowli zwierząt,
- znajomość języka angielskiego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach),
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych,
- informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki oraz za działalność dydaktyczną,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 16.06.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.06.2015
Dokument oglądany razy: 656