RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,
- dorobek naukowy w zakresie fizjologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem
toksykologii zwierząt,
- opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac
w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach
naukowych (referaty, doniesienia),
- znajomość zagadnień toksykologii rozrodu,
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość metod biologii molekularnej,
- odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne,
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegła znajomość języka angielskiego,
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie
czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan
starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego
zatrudnienia,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych,
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy złożyć do 16.06.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.06.2015
Dokument oglądany razy: 646