RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164), poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadają:
• tytuł magistra inżyniera w zakresie leśnictwa lub z zakresu GIS i teledetekcj,
• znajomość obsługi oprogramowania Desktop GIS; znajomość przetwarzania danych skanowania laserowego – LiDAR będzie dodatkowym atutem,
• bardzo dobrą znajomość podstaw technologii informacyjnej, a szczególnie zagadnień związanych z bazami danych oraz znajomość co najmniej jednego języka programowania skryptowego,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktyczne,
• przygotowanie do prowadzenia zajęć i predyspozycje do pracy dydaktycznej,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• wykaz opublikowanych prac naukowych ze wskazaniem trzech publikacji z ostatnich pięciu lat najwyżej punktowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
• informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
• informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
• ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli kandydat prowadził takie zajęcia i ocena została przeprowadzona),
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46,
31-425 Kraków, w terminie do dnia 17 czerwca 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 czerwca 2015 roku

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 799