RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona
i kształtowanie środowiska,
 posiadają doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z przedmiotów: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną, Melioracje, Podstawy melioracji rolnych, Urządzenia wodno-melioracyjne, Systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych,
 mają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzone odpowiednim świadectwem,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 biegle znają język polski i angielski.

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu doktora nauk rolniczych
w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia
− oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
− oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel. 12 662 41 65,
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 8.06.2015 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 10.06.2015 roku.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 649