RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na dwa stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 ukończyły studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja rolna i wycena nieru-chomości,
 posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja satelitarna,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Geodezyjne pomiary szczegółowe I i II, Teorie wyceny, Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 posiadają dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w szcze-gólności w zakresie geodezji satelitarnej, geodezji fizycznej oraz geodynamiki, potwierdzony udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach w tym posiadają przynajmniej jedną publikację (autorstwo lub współautorstwo) w czasopiśmie z listy A wykazu czasopism naukowych publikowanych przez MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach ba-dawczych jako kierownik lub wykonawca projektu,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się co najmniej czteroletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy,
 potwierdzenie bycia kierownikiem lub wykonawcą projektu badawczego.
Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
- oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 08.06.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.06.2015 r.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.05.2015
Dokument oglądany razy: 767