RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora z dziedziny i dyscypliny Matematyka,
• zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej analizy matematycznej,
• mają minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
• przedstawią pozytywne opinie kierownika katedry lub promotora pracy doktorskiej o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Preferowani będą kandydaci, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki badawczej katedry (informacje na stronie kzm.ur.krakow.pl) i/lub uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich dwóch lat od daty ogłoszenia konkursu.
W przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p. 104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
• ocenę zajęć dydaktycznych sformułowaną przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
• opinię kierownika katedry lub promotora,
• kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65, p. 104
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 08.06.2015,
data rozstrzygnięcia konkursu: 10.06.2015
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.04.2015
Dokument oglądany razy: 745