RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa Wiejskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają przyjętą do druku lub opublikowaną w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jedną pracę w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-go część A,
 odbyły co najmniej miesięczną praktykę lub staż w zagranicznej instytucji naukowej lub badawczej,
 posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika konstrukcji,
 posiadają udokumentowane kompetencje oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowa-nia i prowadzenia zajęć z przedmiotów: mechanika budowli, konstrukcje
żelbetowe, konstrukcje stalowe,
 posługują się oprogramowaniem inżynierskim z zakresu mechaniki konstrukcji (np. ALGOR, DIANA lub Robot Office),
 biegle posługują się językiem polskim i co najmniej jednym językiem obcym.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujących dokumentów (w dwóch egzemplarzach):
 podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Ponadto przystępując do konkursu należy złożyć:
 oświadczenie, iż z chwilą zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
będzie podstawowym miejscem pracy,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm)”.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty
30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.04.2015
Dokument oglądany razy: 899