RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk matematycznych lub doktora nauk technicznych i magistra nauk matematycznych,
• posiadają dorobek naukowy w postaci artykułów, szczególnie z zakresu zastosowań matematyki i statystyki w inżynierii środowiska, np. w inżynierii i gospodarce wodnej oraz w innych naukach przyrodniczych,
• współpracują z naukowcami z innych jednostek naukowych polskich i zagranicznych,
• posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania matematyki, statystyki i programów użytkowych, także w języku angielskim,
• wykazują biegłą znajomość języka polskiego, angielskiego oraz innego języka nowożytnego,
• posiadają udokumentowane zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego przez okres co najmniej 2 lat,
• posiadają umiejętność posługiwania się pakietami matematycznymi i statystycznymi,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• posiadają postawę etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i upowszechniania wiedzy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG,
tel.662-41-65, p.104, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 11 maja 2015 r,
data rozstrzygnięcia konkursu: 13 maja 2015 r,
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.04.2015
Dokument oglądany razy: 850