RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (ilość etatów: 3)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 


Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

- stopień doktora nauk rolniczych ekonomicznych,
- studia magisterskie w zakresie matematyki,
- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć
z przedmiotów: matematyka i statystyka,
- legitymuje się co najmniej dziesięcioletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela
akademickiego
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- umiejętność współpracy w zespole badawczym,
- pożądana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego ,
- dobra znajomość oprogramowania specjalistycznego w zakresie statystyki,
- znaczny dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.


Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.04.2015
Dokument oglądany razy: 1021