RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zwierzętach – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zwierzętach – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza 
data przyjmowania zgłoszeń do: 30.04.2015, data rozstrzygnięcia do: 22.05.2015
Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki,
- dorobek naukowy w zakresie hodowli drobiu,
- opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- wiedza i doświadczenie w pracy w zakresie rozrodu ptaków domowych z umiejętnościami oceny nasienia i sztucznej inseminacji oraz parametrów behawioru płciowego,
- znajomość metodologii badań z zakresu neurohormonalnej regulacji sezonowego rozrodu ptaków udokumentowana publikacjami i zaświadczeniami o odbyciu odpowiednich szkoleń,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia),
- odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów, dotyczących chowu i hodowli drobiu,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegła znajomość języka angielskiego,
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.
Dokumenty należy złożyć do 30.04.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.05.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.04.2015
Dokument oglądany razy: 864