RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Weterynaryjnych - Zakład Anatomii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,
- dorobek naukowy w zakresie zastosowania wyników badań cytogenetycznych w hodowli zwierząt,
- posiadanie przyjętej do druku lub opublikowanej w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jednej pracy w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista A),
- autorstwo lub autorstwo do korespondencji przynajmniej jednej publikacji spośród wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny dorobku naukowego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia),
- umiejętność przeprowadzania hodowli in vitro leukocytów i komórek szpiku,
- umiejętność przygotowania i analizy preparatów chromosomowych z komórek somatycznych,
- umiejętność uwidaczniania i analizy kompleksów synaptonemalnych (SC) komórek płciowych zwierząt hodowlanych,
- kwalifikacje w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik laboratoryjnych:
a) cytogenetyki klasycznej
b) cytogenetyki molekularnej
c) testów analizy niestabilności chromatyny jądrowej: test SCE, test MN, test kometowy
d) metod analizy biochemicznej nasienia w hodowli i bioinżynierii zwierząt
- kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu analizy kariotypu zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych,
- umiejętność obsługi i wykorzystania najnowszych programów bioinformatycznych stosowanych w analizie kariotypu zwierząt hodowlanych,
- doświadczenie w prowadzeniu badań na zwierzętach,
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu cytogenetyki, anatomii zwierząt oraz biologii rozrodu zwierząt,
- znajomość języków angielskiego i niemieckiego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach),
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych krajowych i zagranicznych,
- informacja o planach badawczych ukierunkowanych na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, obejmujących przewidywany sposób uzyskania finansowania badań oraz plan przygotowania monograficznego lub jednotematycznego cyklu publikacji, które będą stanowiły podstawę postępowania habilitacyjnego,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- wykaz uzyskanych nagród za prace i wystąpienia służące popularyzacji nauki oraz za działalność dydaktyczną,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.
Dokumenty należy złożyć do 16.04.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2015
Dokument oglądany razy: 785