RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zwierzętach – Zakład Hodowli Koni

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe w zakresie zootechniki oraz co najmniej wszczęty przewód doktorski,
- dorobek naukowy w zakresie hodowli i rozrodu koni,
- opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac
w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach
naukowych (referaty, doniesienia),
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
- odbyte praktyki oraz staże krajowe i zagraniczne (staże zawodowe w renomowanej stadninie
koni oraz staże naukowe),
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chowu, hodowli, rozrodu
koni,
- odbyte szkolenia i kursy z zakresu „różnych aspektów użytkowania koni” (preferowane
uprawnienia instruktora jazdy konnej)
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, umiejętność pracy
w zespole,
- biegła znajomość języka angielskiego,
umiejętność posługiwania się programami komputerowymi edytorskimi, statystycznymi
i graficznymi
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o wszczętym
przewodzie doktorskim,
- zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich (w przypadku
wszczętego przewodu doktorskiego),
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- wykaz trzech publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie
czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych,
- informacja o odbytych szkoleniach i kursach z zakresu „różnych aspektów użytkowania koni”,
- ocena zajęć sformułowana przez studentów (jeśli ocena została przeprowadzona),
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.
Dokumenty należy złożyć do 21.04.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.05.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.04.2015
Dokument oglądany razy: 869