RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ekologii i Rekultywacji Lasu Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164), poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych,
• posiadają znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu ekologii lasu,
• współpracują z naukowymi ośrodkami zagranicznymi,
• posiadają osiągnięcia dydaktyczne oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
• aktywnie działają na rzecz środowiska naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia lub tytułu), dydaktycznej oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
• odpis dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia i tytułu naukowego,
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR:
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 maja 2015 roku


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.03.2015
Dokument oglądany razy: 885