RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – inżynierii wodnej,
• wykazują biegłą znajomość języka polskiego,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego,
• odbyli co najmniej miesięczny zagraniczny staż naukowy,
• posiadają doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: informatyczne podstawy projektowania, mechanika płynów, hydraulika koryt otwartych, eksploatacja urządzeń wodnych, geomorfologia koryt rzecznych,
• posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR)
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym,
• odpisy dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia naukowego,
• wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65,
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p.104 do dnia 10.04.2015 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi 15.04.2015 roku
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 853