RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydatami mogą być osoby, które spełniają warunki wymienione w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), § 61 ust. 3 Statutu Uczelni:
• Tytuł naukowy profesora w dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalność infrastruktura logistyczna,
• Wyróżniający się dorobek naukowy, znacząco powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
• Osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej i kształcenia kadry naukowej. W tym m.in.: prowadzenie samodzielnie przedmiotów: logistyka w przedsiębiorstwie, spedycja w gospodarce żywnościowej oraz opieka nad pracami magisterskimi i inżynierskimi,
• Kandydat winien specjalizować się w problematyce logistyki w inżynierii rolniczej i inżynierii produkcji,
• Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie logistyki w inżynierii rolniczej i inżynierii produkcji,
• Nienaganna postawa etyczno – moralna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• podanie (do JM Rektora),
• życiorys naukowy,
• kwestionariusz osobowy,
• autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej,
• wykaz osiągnięć w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, organizacyjnej i kształceniu kadr,
• odpis dyplomu doktora,
• odpis dyplomu doktora habilitowanego,
• poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie WIPiE
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Termin składania podań upływa z dniem 16 marca 2015 roku.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 669