RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego ze stopniem doktora w Zakładzie Szczegółowej Hodowli Lasu Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późniejszymi zmianami);
• posiadają stopień doktora nauk leśnych;
• posiadają osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej;
• posiadają umiejętność współpracy w zespole badawczym;
• wykazują zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych,

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:
• oświadczenia, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy;
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”;
• oświadczenie w trybie art. 109. ust 1 Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR:
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków,
w terminie do dnia 20 marca 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 kwietnia 2015 roku


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.02.2015
Dokument oglądany razy: 917