RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych,
- znaczący dorobek naukowy w zakresie żywienia zwierząt,
- znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
- autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- wykaz prac naukowych (wraz z kopiami oryginalnych prac naukowych) opublikowanych przed i po uzyskaniu tytułu naukowego profesora, z podaniem IF
i punktacji MNiSW, wskazaniem liczby cytowań według bazy Web of Science
oraz indeksu Hirscha (w pracach zespołowych należy wskazać procentowy udział własnych działań),
- wykaz pięciu publikacji najwyżej punktowanych w pismach notowanych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ostatnich pięciu lat,
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o profilu badawczym (zawartym w publikacjach),
- wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych
oraz międzynarodowych,
- informacja o osiągnięciach w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych,
- informacja o udziale w stażach i pracach naukowych w instytucjach naukowych,
w tym zagranicznych,
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o aktywnym udziale w towarzystwach naukowych i zawodowych,
- wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego (wraz z podaniem tytułu rozpraw doktorskich),
- wykaz recenzji w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych (wraz
z podaniem tytułów rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych), postępowaniach
o nadanie tytułu naukowego i innych,
- autorstwo (współautorstwo) i redakcja skryptów, podręczników akademickich
do systemowego kształcenia, materiałów e-learningu,
- wykaz prowadzonych wykładów i seminariów naukowych,
- oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie o niekaralności.


Dokumenty w 2 egz. należy złożyć do dnia 09.03.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.03.2015 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 771