RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo – dydaktycznego w Zakładzie Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późniejszymi zmianami);
• posiadają stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;
• posiadają znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomiki/zarządzania /marketingu;
• współpracują z ośrodkami naukowymi;
• posiadają osiągnięcia dydaktyczne oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr;
• aktywnie działają na rzecz środowiska naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie (do JM Rektora UR w Krakowie);
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy;
• autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia dra hab.), dydaktycznej oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr;
• odpis dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:
• oświadczenia, że z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy;
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”;
• oświadczenie w trybie art. 109. ust 1 Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR przy al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 maja 2015 roku

PL 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46
tel. +48 (12) 662 50 01

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.02.2015
Dokument oglądany razy: 1275