RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR - doktora habilitowanego w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej - Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
Spełniał warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r
(Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późniejszymi zmianami)

1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych.
2. Posiadać znaczący publikacyjny dorobek naukowy oraz dorobek w zakresie czynnego udziału w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
3. Kierować lub brać udział w projektach badawczych w naukach ekonomicznych, lub zarządzania.
4. Współpracować z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
5. Posiadać osiągnięcia organizacyjne na rzecz nauki oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 225.

1. Podanie do JM Rektora
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. autoreferat zawierający informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
4. wykaz prac opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia (lub tytułu)
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
7. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
8. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
9. Kwestionariusz osobowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.02.2015
Dokument oglądany razy: 681