RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rybactwa,
- dorobek naukowy w zakresie toksykologii układu rozrodczego ryb oraz regulacji uwalniania LH,
- znajomość wykonywania hodowli in vitro komórek przysadki mózgowej ryb,
- znajomość oznaczania hormonów metodą ELISA,
- doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii ryb, toksykologii układu rozrodczego ryb, akwakultury,
- co najmniej miesięczna praktyka lub staż w zagranicznej instytucji naukowej
lub badawczej,
- znajomość języków obcych.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej z podaniem IF i punktacji MNiSW, wskazaniem liczby cytowań według bazy Web of Science oraz indeksu Hirscha,
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty w 2. egzemplarzach należy złożyć do dnia 17.02.2015 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja,
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.01.2015
Dokument oglądany razy: 749