RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska oraz mają otwarty przewód doktorski na uczelni rolniczej,
 posiadają doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w postaci co najmniej 5 publikacji z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,
 posługują się programami komputerowymi AutoCad, Corel, Statistica, Pakiet MS Office
 posiadają zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się co najmniej dwuletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 898