RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika,
- znaczący dorobek naukowy w zakresie fizjologii i rozrodu ptaków,
- znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny,

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
-autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (wraz z kopiami oryginalnych prac naukowych), opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, z podaniem IF
i punktacji MNiSW, wskazaniem liczby cytowań według bazy Web of Science oraz indeksu Hirscha
(w pracach zespołowych należy wskazać procentowy udział własnych działań),
- zestawienie liczbowe publikacji,
- zestawienie czasopism, w których zostały opublikowane prace naukowe,
- wykaz zrealizowanych projektów naukowo - badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych,
- informacja o uczestnictwie w programach europejskich i innych programach międzynarodowych,
- informacja o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- wykaz odbytych staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych,
- wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełni/pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego (należy podać tytuły rozpraw doktorskich, nad którymi kandydat sprawuje opiekę),
- wykaz prowadzonych wykładów i seminariów naukowych,
,- wykaz przygotowanych materiałów do e-learningu,
- oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty w 2 egz. należy złożyć do dnia 06.02.2015 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2015 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 817