RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii i Syntezy Organicznej, Instytutu Chemii i Fizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

• Tytuł zawodowy magistra chemii w specjalności chemia organiczna
• Przynajmniej roczny staż pracy na uczelni
• Wykazanie się doświadczeniem w dziedzinie syntezy organicznej, szczególnie pożądana jest znajomość syntezy układów heterocyklicznych mających zastosowanie w organicznej optoelektronice
• Opublikowanie jako autor lub współautor przynajmniej jednego artykułu dotyczącego organicznej elektroluminescencji lub fotowoltaiki.
• Umiejętność planowania syntez organicznych oraz znajomość technik analitycznych (1H NMR, 13C NMR, FT-IR, UV-VIS, spektrometria mas)
• Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych SCOPUS, SciFinder, REAXYS
• Odbyty staż naukowy w jednostce zagranicznej
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Umiejętność prezentacji wyników badań na seminariach i konferencjach naukowych
• Kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
• Umiejętność pracy w zespole

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
1. Oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
2. Oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 770