RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Biopolimerów, Instytutu Chemii i Fizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

• Wykształcenie wyższe – Kierunek: Technologia Żywności i/lub Technologia chemiczna , specjalność Chemia Polimerów
• Bardzo dobra znajomość metod modyfikacji i charakterystyki fizykochemicznej biopolimerów.
• Znajomość metod wyznaczania mas cząsteczkowych i promieni hydrodynamicznych cząsteczek polimerów naturalnych
• Znajomość metod spektroskopii UV-VIS, FT-IR.
• Znajomość metod badania aktywności enzymów w szczególności należących do grupy hydrolaz.
• Zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
• udokumentowany dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
• przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu chemia ze studentami studiów przyrodniczych;
• kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
1. Oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
2. Oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 843