RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA WETERYNARII W OŚRODKU MEDYCYNY EKSPERYMENTALNEJ I INNOWACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 


OMEiI jest ośrodkiem naukowym zajmującym się rozwojem nauk weterynaryjnych oraz medycznych. Poszukujemy osób twórczych, zainteresowanych pracą w międzynarodowym zespole, chcących doskonalić się zawodowo. Do obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy należeć będzie opieka nad zwierzętami przed, w trakcie oraz po zakończeniu badań, udział w badaniach naukowych, rozwijaniu i wdrażaniu nowych metod diagnostyki i terapii, obsługa sprzętu medycznego (endoskopy, laparoskopy, narzędzia chirurgiczne, sterylizacja) oraz techniczna opieka nad blokiem operacyjnym (3 sale operacyjne z zapleczem).
Znaczna część pracy może przebiegać w międzynarodowych zespołach badawczych, tak więc oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego. Będziemy oczekiwać ciągłego podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.
Zapewniamy pracę w młodym, dynamicznym zespole o wysokich aspiracjach, w twórczej i przyjaznej atmosferze. Dla osób ze stopniem magistra możliwość rozwoju naukowego.

Oczekuje się:
1. Posiadania:
a. Tytułu zawodowego technika weterynarii
b. Doświadczenia w pracy ze zwierzętami
c. Umiejętności pracy w zespole
2. Udokumentowane:
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
3. Wymagania:
a. Dyspozycyjność
b. Umiejętność wykonywania podstawowych procedur weterynaryjnych (podawanie leków, opatrywanie ran, pobieranie materiału do badań)
c. Znajomość weterynaryjnych procedur sanitarno-higienicznych
d. Dokładność, systematyczność, samodzielność
4. Dodatkowo punktowane przy rekrutacji będą następujące cechy kandydata
a. Ukończenie studiów wyższych na kierunku zootechnika, biologia lub pokrewne.
b. Znajomość narzędzi chirurgicznych
c. Doświadczenie w pracy z narzędziami do chirurgii laparoskopowej, endoskopii, diagnostyki obrazowej i in.
d. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi lub/i trzodą chlewną
Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko technika weterynarii w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej UCMW UJ-UR.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.12.2014
Dokument oglądany razy: 1944