RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

• Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz posiadać:
• mają ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury,
• posiadają stopień doktora w zakresie architektury,
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem kształtowania krajobrazu,
• mają doświadczenie w projektowaniu zagospodarowania terenów zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych, oraz kształtowaniu przestrzeni terenów wiejskich,
• posiadają dobrą znajomość programów AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop,
• posiadają zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
• posiadają biegłą znajomością języka obcego,
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia


Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do J.M. Rektora
• życiorys
• kwestionariusz osobowy
• odpis lub poświadczona kserokopia dyplomów doktora oraz ukończenia studiów wyższych
• dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie, Al. 29 Listopada 54 w terminie do dnia 8 grudnia 2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.12.2014r.

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.11.2014
Dokument oglądany razy: 846