RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii i Syntezy Organicznej, Instytutu Chemii i Fizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
• doświadczenie w zakresie modyfikowania i badania właściwości biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w praktyce rolniczej;
• znajomość laboratoryjnych metod analitycznych wykorzystywanych do określania właściwości biopolimerów (pomiary reometryczne, hydroliza enzymatyczna, pomiar potencjału zeta, spektrofotometria UV-Vis oraz IR) ;
• udokumentowany dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
• przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu chemia ze studentami studiów przyrodniczych;
• biegłe posługiwanie się programami komputerowymi Office, Statistica, Sigma Plot, Origin, Spekwin32-spectroscopy;
• udokumentowany co najmniej 3-miesięczny staż naukowy lub przemysłowy;
• biegła znajomość j. angielskiego;
• kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
1. Oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
2. Oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.11.2014
Dokument oglądany razy: 1115