RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Warunki konkursu:
• stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia,
• zamiłowanie i predyspozycja do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,
• umiejętność współpracy w zespole badawczym,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość obsługi podstawowych pakietów komputerowych(Microsoft Office, Statistica, Corel Draw, Photoshop)
• pożądany dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p. 1.31 następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych i organizacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry:
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Surówki, ul. Balicka 122, segment IV (parter), pok. 0.123, tel: 12/ 662 47 59 ( rtsurowk@cyf-kr.edu.pl )
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Termin składania podań upływa dnia 4 grudnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 10 grudnia 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2014
Dokument oglądany razy: 785