RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biotechnologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 
Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk biologicznych,
- znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii rozrodu przeżuwaczy,
- znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
-autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- wykaz oryginalnych prac naukowych (wraz z kopiami) opublikowanych przed i po uzyskaniu tytułu profesora, z podaniem IF i punktacji MNiSW, wskazaniem liczby cytowań według bazy Web of Science oraz indeksu Hirscha,
- informacja o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
- informacja o osiągnięciach w kierowaniu zespołami badawczymi,
- wykaz odbytych staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych,
- wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora,
-wykaz recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, dorobku naukowego w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego i innych,
- oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
- oświadczenie o niekaralności.
Dokumenty należy złożyć do dnia 28.11.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.12.2014 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.11.2014
Dokument oglądany razy: 846