RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w Katedrze Budownictwa Wiejskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Kandydatami mogą być osoby, które:
spełniają warunki wymienione w art. 109 ust.1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 61 ust. 3 i 4 Statutu Uczelni,
 posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych lub technicznych w dyscyplinie kształtowanie środowiska lub inżynieria środowiska, o specjalności: kształtowanie mikroklimatu budynków lub ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja budynków,
 posiadają wyróżniający się dorobek naukowy w czasopismach posiadających IF, powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 mają doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,
 posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie opracowania programów i prowadzenia zajęć (w języku polskim i angielskim) z przedmiotów: fizyka budowli, termodynamika techniczna, odnawialne źródła energii, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja budynków,
 posiadają udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny w reprezentowanej dziedzinie nauki,
 mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i organizacji badań (promotorstwo co najmniej 1 obronionego i 1 otwartego przewodu doktorskiego lub 2 obronionych przewodów doktorskich),
 posiadają doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej poparte stażami naukowymi w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz wspólnymi publikacjami,
 posiadają uzasadnioną perspektywę uzyskania tytułu naukowego profesora tytularnego w okresie maks. 5 lat (nie dotyczy osób z tytułem profesora),
 posługują się biegle językiem polskim i angielskim, dodatkowo wskazany jest język niemiecki.
Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie skierowane do JM Rektora UR,
 kwestionariusz osobowy,
 wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej z uwzględnieniem okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych: wykaz publikacji należy sporządzić z podaniem wskaźnika impact factor, liczby cytowań i indeksu Hirscha),
 udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 wykaz zrealizowanych projektów naukowo – badawczych, krajowych i zagranicznych,
 staże krajowe zagraniczne,
 wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia kadr (należy podać wykaz obronionych i otwartych przewodów doktorskich),
 autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, tel. (12) 662-41-65, pok.104, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, do dnia 17 listopada 2014 r.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 listopad 2014 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 718