RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rolniczego w Katedrze Żywienia Człowieka

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają warunki wymienione w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm), § 61 ust. 3 i 4 Statutu Uczelni:
• Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, o specjalności: żywienie człowieka,
• Wyróżniający się dorobek naukowy w czasopismach posiadających IF, powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
• Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,
• Doświadczenie dydaktyczne w zakresie żywienia człowieka, nutrigenomiki,
• Udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny w reprezentowanej dziedzinie nauki,
• Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i organizacji badań (w tym, co najmniej jeden otwarty przewód doktorski),
• Udokumentowany staż naukowy lub czynny udział w pięciu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
• Perspektywę uzyskania tytułu naukowego w wymaganym przepisami szczegółowymi okresie.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.31 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Życiorys naukowy,
• Kwestionariusz osobowy,
• Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowej,
• Wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, organizacyjnych i w zakresie kształcenia kadr,
• Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub/i stopnia doktora i doktora habilitowanego.
Termin składania podań upływa 14 listopada 2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu 19 listopada 2014 roku


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.10.2014
Dokument oglądany razy: 796