RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa Wiejskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 ukończyły studia wyższe w zakresie inżynierii środowiska,
 posiadają tytuł doktora inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska w jednej ze specjalności: ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć (po polsku i angielsku) z przedmiotów: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja; Certyfikacja energetyczna budynków; Termodynamika techniczna; Alternatywne źródła energii,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w projektach badawczych (jako kierownik lub wykonawca) oraz udziałem konferencjach naukowych i publikacjach,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się co najmniej dwuletnim stażem dydaktycznym w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego,
 posługują się biegle językiem polskim i angielskim,
 biegle posługują się programami komputerowymi: Corel, Photoshop, Statistica, pakiet MS Office, AutoCad
Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,
 odpis dyplomu lub zaświadczenie nadania stopnia naukowego doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl

Uwaga. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.10.2014
Dokument oglądany razy: 798