RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
Spełniał warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późniejszymi zmianami)
1. Posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych.
2. Posiadać znaczący publikacyjny dorobek naukowy oraz dorobek w zakresie czynnego udziału w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
3. Kierować lub brać udział w projektach badawczych w naukach ekonomicznych lub zarządzania.
4. Współpracować z naukowymi ośrodkami zagranicznymi.
5. Posiadać osiągnięcia organizacyjne na rzecz nauki oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 225.

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
7. Opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy.
8. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.10.2014
Dokument oglądany razy: 948