RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa


 

 

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniają warunki określone w Ustawi Prawo o szkolnictwie wyższym ((Dz. Ustaw nr 164, poz.1365 z późn.zm.) oraz § 61 ust. 3 Statutu Uczelni z dnia 4 listopada 2011r.
• posiadają tytuł naukowy profesora nauk rolniczych
• posiadają dorobek naukowy z zakresu warzywnictwa ze szczególnym uwzględnieniem przechowalnictwa warzyw, oceny jakości i bezpieczeństwa produktów ogrodniczych,
• posiadają udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny z zakresu warzywnictwa,
• posiadają doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej poparte stażami naukowymi w zagranicznych ośrodkach naukowych
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Ogrodniczego tel. (12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, parter p.D-7 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Kwestionariusz osobowy,
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej ( przy pracach zespołowych kandydat powinien wskazać swój udział w pracy, z uwzględnieniem okresu przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) • Informacja o działalności kandydata w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej • Wykaz recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i o tytuł profesora • Udział w konferencjach, sympozjach • Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora nauk k rolniczych
• Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Dziekan Wydziału Ogrodniczego
Prof. dr hab. Stanisław Mazur


 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2014
Dokument oglądany razy: 834