RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,
- dorobek naukowy w zakresie wykorzystania technik biologii molekularnej,
- znajomość następujących technik molekularnych: PCR, Real-time PCR, Western blot, Chromatin immunoprecipitation, Assay (ChIP), immunofluorescencja, immunocytochemia, immunoprecypitacja, elektroforeza żelowa, izolacja kwasów nukleinowych (RNA, DNA), izolacja białka, oznaczanie białka metodą BCA,
- odbyty staż „podoktorski” w zagranicznym laboratorium związany z wykorzystaniem wyżej wymienionych technik molekularnych,
- umiejętność obsługi mikroskopu konfokalnego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia zwierząt, nutrigenomiki oraz biotechnologii w żywieniu zwierząt, a także metod molekularnych wykorzystywanych w badaniach żywieniowych,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- znajomość języków obcych,
- wiek do 35 lat.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu
na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.10.2014 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.11.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.10.2014
Dokument oglądany razy: 1058