RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 dyplom magistra inżyniera oraz otwarty przewód doktorski w dziedzinie Nauki o Ziemi w dyscyplinie Geologia,
 ukończony kurs pedagogiczny,
 doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania praktycznych zagadnień z zakresu hydrogeologii (m. in. VisualModflow, AquaChem),
 wymagane posiadanie przez kandydata certyfikatu z języka angielskiego na poziome B2,
 doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geologii oraz hydrogeologii, w tym w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych (e-learning),
 istotny dorobek publikacyjny, w tym z listy A wykazu czasopism naukowych publikowanych przez MNiSW.
Inne wymagania:
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność pracy w laboratorium,
 prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p. 104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bip.ur.krakow.pl

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 1028