RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają warunki określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk matematycznych lub przewód doktorski w końcowym etapie (wyznaczony termin obrony pracy doktorskiej),
• zajmują się zagadnieniami z szeroko pojętej analizy matematycznej,
• mają zamiłowanie i uzdolnienie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
• wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego,
• potraktują UR w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w Dziekanacie WIŚiG, tel. 48 (12) 662-41-65, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, p. 104 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

• podanie (skierowane do JM Rektora UR),
• życiorys z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
• opinia promotora,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• kwestionariusz osobowy.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie WIŚiG, tel.662-41-65, p. 104
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 do dnia 14 października 2014 r,
data rozstrzygnięcia konkursu: 15 października 2014 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 991