RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Wiejskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska oraz mają otwarty przewód doktorski w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania; Materiałoznawstwo; Budownictwo wiejskie; Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 legitymują się dorobkiem naukowym w postaci opublikowanych lub przyjętych do druku co najmniej 5 publikacji z listy A wykazu czasopism naukowych publikowanych przez MNiSW
 posługują się programami komputerowymi AutoCad, Corel, Word, Excel, Statistica
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i publikacjach,
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 legitymują się doświadczeniem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta
 znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie intermediate

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12) 6624165, fax 48 (12) 6331170
e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bip.ur.krakow.pl

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.09.2014
Dokument oglądany razy: 950