RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami).
 posiadają tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, kierunek architektura krajobrazu;
 posiadają udokumentowany tytuł projektanta i dekoratora wnętrz;
 posiadają umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i staż pracy na stanowisku projektanta,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Planowanie rozwoju miasta, Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, Konserwacja zabytków architektury,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych i legitymują się dorobkiem naukowym w obszarach historii ogrodów i krajobrazów, sacrum krajobrazowego, rewaloryzacji krajobrazów miejskich, rewitalizacji oraz teorii projektowania krajobrazowego [publikacje, wygłoszone referaty];
 posiadają poświadczenie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach [w tym zagranicznych];
 posługują się językiem angielskim i niemieckim,
 są rodzimymi użytkownikami języka polskiego lub władają nim na poziomie rodzimego użytkownika,
 posiadają umiejętność posługiwania się programami graficznymi: AutoCad, Archicad, Photoshop;
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
 posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, kierunek architektura krajobrazu

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 kopia dyplomu projektanta i dekoratora wnętrz;
 świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli
 wykaz prac opublikowanych i wygłoszonych referatów,
 kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl.30-59 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 tel. 48 (12)6624165, fax 48 (12) 6331170 e-mail wisig@ur.krakow.pl, www.bib.ur.krakow.pl w terminie do dnia 13.10.2014.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.10.2014.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.09.2014
Dokument oglądany razy: 1287