RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktor nauk biologicznych lub rolniczych w zakresie zootechniki,
- dorobek naukowy w zakresie fizjologii zwierząt,
,- znajomość metod biologii molekularnej,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
-oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 01.10.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.10.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.09.2014
Dokument oglądany razy: 1255