RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniać warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadać tytuł profesora nauk rolniczych
• posiadać dorobek naukowy z zakresu warzywnictwa udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych znajdujących się na liście MNiSW oraz uczestniczyć czynnie w konferencjach i sympozjach naukowych,
• posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi
• posiadać udokumentowany dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny z zakresu warzywnictwa,
• posiadać doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej poparte stażami naukowymi w zagranicznych ośrodkach naukowych

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa -
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54 /parter p.D-7/ , tel.(12) 662-52-69 , następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Kwestionariusz osobowy,
• Wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej z uwzględnieniem okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ( wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych: wykaz publikacji należy sporządzić z podaniem wskaźnika impact factor publikacji, liczby cytowań i indeksu Hirscha) • Wykaz zrealizowanych projektów naukowo – badawczych
• Wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia kadr,
•Autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.


 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.08.2014
Dokument oglądany razy: 985