RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Art. 109 i Art. 114 pkt. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.165. poz. 1365 z późn. zmianami ) i Statucie Uczelni oraz:
• mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych,
• posiadać stopień doktora nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych,
• posiadać dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych,
• posiadać znajomość metod statystycznych,
• posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
• posiadać umiejętność współpracy w zespole badawczym,

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa - tel.(12) 662-52-69, 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, p.D-7, następujących dokumentów:
- podanie do J.M. Rektora UR o zatrudnienie,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, oraz tytułu magistra
- wykaz dorobku i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej,
- kwestionariusz osobowy, - - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu,
- oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.08.2014
Dokument oglądany razy: 1185