RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm. ).

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • uprawnienia trenera II klasy koszykówki,
 • ukończona specjalizacja menadżera sportu,
 • co najmniej 5 lat pracy na Uczelni.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie ( do JM Rektora).
 2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

 • oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia,
 • oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”,

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego, al. 29- Listopada 58, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 5 września 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 12 września 2014 roku.

 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 13.08.2014
Dokument oglądany razy: 1123