RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego ze stopniem doktora w Katedrze Inżynierii Leśnej (Od dnia 1 września br. w Zakładzie Inżynierii Leśnej Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • stopień doktora nauk leśnych,
 • zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej  i organizacyjnej,
 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie (do JM Rektora UR w Krakowie),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
 • opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy/lub i promotora pracy doktorskiej;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych (wykaz publikacji);  

               
Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia: 

 • oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy                           w Krakowie     będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia, 
 • oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust.1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR:           
al. 29 Listopada 46, 31-425  Kraków, w terminie do dnia 8 września 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 26 września 2014 roku.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 30.07.2014
Dokument oglądany razy: 1212