RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo – dydaktycznego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164), poz. 1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają min. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych lub ekonomicznych;
• posiadają znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomiki, zarządzania i marketingu;
• współpracują z ośrodkami naukowymi;
• posiadają osiągnięcia dydaktyczne oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu Kadr;
• aktywnie działają na rzecz środowiska naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy;
• autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• wykaz osiągnięć w pracy naukowej (w tym opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia dr hab.), dydaktycznej oraz w upowszechnianiu wiedzy i kształceniu kadr,
• odpis dyplomów i potwierdzających uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
• potwierdzenie innych osiągnięć dodatkowo motywujących ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku.

Ponadto kandydat przystępując do konkursu jest zobowiązany do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

• oświadczenie w trybie art. 109 ust.1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR:
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, w terminie do dnia 18 października 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 28 listopada 2014 roku.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.07.2014
Dokument oglądany razy: 1388